Regulamin Promocji „-10% za zapisanie się na Newsletter"

REGULAMIN PROMOCJI

-10% ZA ZAPISANIE SIĘ NA NEWSLETTER”

W SKLEPIE INTERNETOWYM NEPTUNOBUWIE.PL
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Organizatorem Promocji „-10% za zapisanie się na Newsletter” jest ADAM FLIS prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AFLIS - ADAM FLIS wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj, NIP 9180003854, REGON 950166073, adres poczty elektronicznej: sklep@neptunobuwie.pl.
  • 1.2. Definicje:
   • 1.2.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
   • 1.2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • 1.2.3. NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Organizatora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   • 1.2.4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • 1.2.5. PROMOCJA, PROMOCJA „-10% za zapisanie się na Newsletter” – promocja organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   • 1.2.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.
   • 1.2.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://neptunobuwie.pl, w którym organizowana jest Promocja.
   • 1.2.8. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR – ADAM FLIS prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AFLIS - ADAM FLIS wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj, NIP 9180003854, REGON 950166073, adres poczty elektronicznej: sklep@neptunobuwie.pl.
   • 1.2.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.
 • 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
  • 2.1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego.
  • 2.2. Warunkiem udziału w Promocji jest zapisanie się przez Klienta na Newsletter w trakcie obowiązywania Promocji.
   • 2.2.1. Klient może się zapisać na Newsletter przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail poprzez podanie na stronie Sklepu Internetowego w zakładce albo w polu pop-up oznaczonym „Newsletter” swojego adres email oraz imienia, a następnie kliknięcie pola akcji („Zapisz” lub „Zapisz się”). Na Newsletter Klient może się zapisać także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta albo składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Niezależnie od sposobu zapisu, o których mowa powyżej zapisanie się na Newsletter następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 • 3. WARUNKI PROMOCJI
  • 3.1. Promocja obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.03.2018 roku.
  • 3.2. Promocja polega na otrzymaniu przez Klienta spełniającego warunki udziału w Promocji indywidualnego jednorazowego kodu rabatowego (promocyjnego) umożliwiającego obniżenie ceny Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży o 10 % (dziesięć procent). Kod rabatowy Klient otrzymuje na podany przy zapisie na Newsletter adres email niezwłocznie po zapisie.
  • 3.3. Kod rabatowy uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu do Umowy Sprzedaży w wysokości 10% jej wartości (do wartości Umowy Sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy - rabat nie ma do nich zastosowania). Skorzystanie przez Klienta z rabatu nie jest uzależnione od wartości Umowy Sprzedaży.
  • 3.4. Kod rabatowy jest ważny przez 60 dni od dnia jego otrzymania przez Klienta (kod rabatowy jest ważny we wskazanym okresie niezależnie od upływu okresu trwania Promocji określonego w pkt. 3.1 Regulaminu).
  • 3.5. Aby zrealizować kod rabatowy należy w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w polu „Posiadasz kod rabatowy?” wpisać otrzymany kod oraz kliknąć pole „Zatwierdź kod”.
  • 3.6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu, o którym mowa w pkt. 3.2 oraz 3.3 Regulaminu.
  • 3.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie Internetowym.
 • 4. DANE OSOBOWE
  • 4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
  • 4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje odmową udziału w niej.
  • 4.3. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Promocji.
  • 4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  • 4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@neptunobuwie.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj.
 • 5. WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI
  • 5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji oraz z zapisu na Newsletter poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@neptunobuwie.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Rezygnacja z zapisu na Newsletter może nastąpić także poprzez podanie na stronie Sklepu Internetowego w zakładce https://neptunobuwie.pl/newsletter.php swojego adres email oraz kliknięcie pola „Wypisz się”.
 • 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • 6.1. Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@neptunobuwie.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj.
  • 6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
  • 6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  • 7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka dotyczącą Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w Twojej przeglądarce.
OK, zamknij
pixel